© 2005-2018, С. Орлов
© http://orlov.kharkov.ua
Заборонено копіювання і будь-яке використання фото без згоди Сергія Орлова та спортсменів

СТАНДАРТИ ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ
НА ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

   Витяг з документа «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАБОРОНЕНИХ РЕЧОВИН» Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) (чинні з 1 січня 2005 року)

   4.0 Критерії видачі дозволів на терапевтичне використання

   Спортсмену може бути наданий дозвіл на терапевтичне використання (ТВ) забороненої речовини або забороненого методу, внесених до Забороненого списку. Заявка на дозвіл ТВ розглядається Комітетом з видачі дозволів на терапевтичне використання (КТВ). КТВ буде призначатися антидопінговою організацією. Дозвіл буде видаватися лише за суворого дотримання зазначених нижче критеріїв:

   (Коментар. Цей стандарт стосується всіх спортсменів, як це визначено Кодексом та відповідно до нього, наприклад, фізично здорових спортсменів і спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Цей стандарт буде застосовуватися згідно з індивідуальними обставинами. Наприклад, дозвіл, виданий будь-якому спортсмену з обмеженими фізичними можливостями, може бути не виданий іншим).

   4.1 Заявка на дозвіл на ТВ подається спортсменом не пізніше ніж за 21 день до його участі в спортивному заході.

   4.2 Спортсмен буде відчувати значне погіршення стану здоров'я, якщо в процесі лікування будь-якого гострого або хронічного захворювання він не зможе використати заборонену речовину або метод.

   4.3 Терапевтичне використання забороненої речовини або методу не спричинило б додаткового поліпшення спортивних результатів, крім очікуваного поліпшення, пов'язаного з поверненням до нормального стану здоров'я під впливом терапевтичного ефекту від застосування цієї речовини. Використання будь-якої забороненої речовини або методу для підвищення «зниженого» рівня ендогенних гормонів не може вважатися прийнятним терапевтичним втручанням.

   4.4 Обґрунтованої терапевтичної альтернативи використанню забороненої речовини або методу немає.

   4.5 Необхідність застосування забороненої речовини або методу не може бути цілком або частково наслідком попереднього нетерапевтичного використання речовин із Забороненого списку.

   4.6 Дозвіл на ТВ буде скасований органом, що видав його, якщо:
   a) спортсмен не виконує вчасно будь-яких вимог антидопінгової організації, що видала дозвіл на ТВ;
   b) термін, протягом якого діє дозвіл на ТВ, закінчився;
   c) спортсмену повідомляють, що дозвіл на ТВ скасовано антидопінговою організацією.

   (Коментар. Кожний дозвіл на ТВ буде мати чітко визначений термін дії, що встановлюється відповідним КТВ. Можуть мати місце випадки, коли термін дії дозволу на ТВ закінчився або дозвіл було відкликано, а заборонена речовина, застосування якої було дозволено в цілях ТВ, все ще присутня в організмі спортсмена. У цих випадках антидопінгова організація, що здійснює початкове вивчення несприятливого результату аналізу, буде розглядати питання про те, чи узгоджується такий результат із закінченням терміну дії дозволу або відкликанням дозволу на ТВ).

   4.7 Заявка на дозвіл на ТВ не буде розглядатися на предмет її схвалення ретроактивно за винятком таких випадків:
   a) необхідності надання термінової медичної допомоги або лікування у випадку різкого погіршення стану здоров'я;
   b) відсутності у заявника через виняткові обставини достатнього періоду часу або можливості для того, щоб подати заявку, а КТВ — розглянути заявку до проведення допінг-контролю.

   (Коментар. Необхідність термінової медичної допомоги з використанням заборонених речовин або методів або необхідність лікування у випадку різкого погіршення стану здоров'я до того, як може бути отриманий дозвіл на ТВ, виникає рідко. Також обставини, що вимагають спрощеної процедури подачі заявки на дозвіл на ТВ, також виникають не часто. Проте антидопінгові організації, відповідальні за видачу дозволів на ТВ, повинні розробити внутрішні процедури, що дозволяють розв'язання таких ситуацій).

   5.0 Конфіденційність інформації

   5.1 Заявник повинен дати письмову згоду на передачу всієї необхідної інформації, що стосується заявки, членам КТВ і, якщо потрібно, іншим незалежним медичним або науковим експертам, або всім співробітникам, задіяним у роботі із заявкою на дозвіл на ТВ, її розгляді або розгляді прохання про відкликання рішення про відмову в дозволі на ТВ.

   Якщо потрібне залучення незалежних експертів, усі подробиці заявки будуть розсилатися без зазначення прізвища та імені спортсмена і його лікаря. Також заявник відповідно до положень Кодексу повинен дати письмову згоду на передачу рішення КТВ, прийнятого за його заявкою, іншим відповідним антидопінговим організаціям.

   5.2 Члени КТВ та адміністрація антидопінгової організації, що веде справу, будуть суворо дотримуватися принципів конфіденційності в усій своїй діяльності. Всі члени КТВ, а також усі співробітники, які мають до цього стосунок, підпишуть документ про збереження конфіденційності. Зокрема, вони повинні зберігати конфіденційність стосовно такої інформації:
   a) будь-якої інформації й даних медичного характеру, що надаються спортсменом і його лікарем/лікарями;
   b) будь-яких подробиць заяви, в тому числі прізвища та ім'я лікаря/лікарів, залученого (-их) до цього процесу.

   6.0 Комітети з видачі дозволів на терапевтичне використання (КТВ)

   Комітети з видачі дозволів на ТВ засновуються й діють відповідно до таких принципів:

   6.1 КТВ повинен мати у своєму складі принаймні трьох лікарів, які мають досвід роботи у спорті й лікуванні спортсменів та глибокі знання у галузі клінічної, спортивної медицини й медичного контролю за тренувальними навантаженнями. Для забезпечення певного рівня незалежності під час ухвалення рішень, члени КТВ не повинні бути мати будь-яких офіційних зобов'язань в рамках антидопінгової організації. Всі члени КТВ підпишуть угоди про уникнення конфлікту інтересів. Для розгляду заяв спортсменів з обмеженими фізичними можливостями принаймні один член КТВ повинен мати досвід лікування й медичного догляду за спортсменами з обмеженими фізичними можливостями.

   6.2 КТВ можуть звертатись із запитом до зовнішніх джерел про проведення будь-якої медичної або наукової експертизи, яку вони визнають необхідною, для розгляду обставин, що стосуються кожної конкретної заяви на дозвіл на ТВ.

   6.3 Склад КТВ ВАДА визначається відповідно до критеріїв, вказаних у пункті 6.1. КТВ ВАДА засновується для розгляду за своєю власною ініціативою рішень, що стосуються надання антидопінговими організаціями дозволів на ТВ. Відповідно до положення 4.4 Кодексу КТВ ВАДА за запитом будь-якого спортсмена, якому було відмовлено у видачі дозволу на терапевтичне використання, може розглядати такі рішення, маючи повноваження на їх перегляд.

   7.0 Процедура подання заявки на дозвіл на терапевтичне використання

   7.1 Заявка на дозвіл на ТВ розглядається тільки після отримання заповненого формуляру заявки, до якої повинні додаватися всі відповідні документи (див. Доповнення 1 — Формуляр заявки на дозвіл на ТВ). Процедура розгляду заявки повинна здійснюватися відповідно до принципів суворої медичної конфіденційності.

   7.2 До формуляру (-ів) заявки на дозвіл на ТВ, як визначено в Доповненні 1, антидопінговими організаціями можуть вноситися зміни, в тому числі додаткові вимоги про інформацію, проте з них не можуть вилучатися жодні розділи або пункти.

   7.3 Формуляр (-и) заявки на дозвіл на ТВ може (можуть) перекладатися антидопінговою організацією на інші мови, проте формуляр (-и) заявки повинні містити англійський або французький тексти.

   7.4 Спортсмен не може звертатись із заявкою на дозвіл на ТВ до більш ніж однієї антидопінгової організації. У заявці повинен бути вказаний вид спорту і, у відповідних випадках, спортивна дисципліна й конкретна позиція або роль спортсмена.

   7.5 У заявці повинні перераховуватися будь-які діючі й (або) попередні заявки на дозвіл на використання забороненої речовини або забороненого методу, називатися орган, до якого вони подавалися, і рішення цього органу стосовно них.

   7.6 Заявка повинна містити повну медичну карту (історію хвороби) спортсмена й результати всіх обстежень і лабораторних аналізів, а також медичних зображень, що мають стосунок до цієї заявки.

   7.7 Будь-які відповідні додаткові обстеження, аналізи й медичні зображення, стосовно яких робить запит антидопінгова організація, проводяться за рахунок особи, яка подає заявку, або його керівної національної спортивної організації.

   7.8 Заявка повинна містити висновок лікаря, що має відповідну кваліфікацію, який підтверджує необхідність використання забороненої речовини або забороненого методу для лікування спортсмена; у ній також повинно бути вказано, чому для лікування спортсмена не можуть або не могли бути використані альтернативні, незаборонені медичні засоби.

   7.9 У заявці повинні бути вказані дозування, частота й тривалість застосування забороненої речовини або методу, стосовно яких робиться запит.

   7.10 Рішення КТВ ухвалюються протягом 30 днів з дати отримання всієї відповідної документації та повідомляються спортсмену в письмовій формі через відповідну антидопінгову організацію. Якщо дозвіл на ТВ надається спортсмену через зареєстрований пул тестування антидопінгової організації, то про затвердження заявки негайно сповіщаються спортсмен і ВАДА з одночасним наданням їм інформації, що стосується терміну дії цього дозволу й будь-яких умов, пов'язаних з дозволом на ТВ.

   7.11 a) Відповідно до статті 4.4 Кодексу з отримання від спортсмена прохання про перегляд ухваленого рішення КТВ ВАДА буде мати нагоду переглянути рішення про дозвіл на ТВ, прийняте будь-якою антидопінговою організацією. Спортсмен надає КТВ ВАДА всю інформацію стосовно дозволу на ТВ, яка була спочатку надана антидопінговій організації, разом зі сплатою послуг з розгляду заявки. До завершення процесу розгляду, початкове рішення залишається чинним. Процес розгляду зазначеного прохання не повинен перевищувати терміну, що становить 30 днів з дати отримання ВАДА відповідної інформації.
   b) ВАДА може здійснити перегляд будь-коли. КТВ ВАДА завершує свій розгляд протягом 30 днів.

   7.12 Якщо рішення про видачу дозволу на ТВ підлягає перегляду за результатами розгляду вказаного прохання, то таке рішення про перегляд не має зворотної сили, і результати, показані спортсменом у період дії дозволу на ТВ, не підлягають анулюванню, а рішення про такий перегляд набуває чинності не пізніше 14 днів з моменту повідомлення про нього спортсмена.

   8.0 Спрощена процедура (СП) подання заявки на дозвіл на ТВ

   8.1 Відомо, що деякі речовини, внесені до Забороненого списку, використовуються для лікування захворювань, які часто зустрічаються у спортсменів. У подібних випадках немає необхідності проходити повну процедуру подачі заявки на дозвіл на ТВ відповідно до розділів 4 і 7. Для цього вводиться спрощена процедура подачі заявки на дозвіл на ТВ.

   8.2 Зазначена спрощена процедура може застосовуватися лише стосовно ТВ таких заборонених речовин і методів: бета-2 агоністів (формотерол, сальбутамол, сальметерол, тербуталін) у вигляді інгаляцій, а також глюкокортикостероїдів під час несистемного використання.

   8.3 Для використання однієї з перерахованих вище речовин спортсмен надає антидопінговій організації медичну довідку, яка підтверджує необхідність терапевтичного використання такої речовини. У медичній довідці, зазначеній в Доповненні 2, зазначається діагноз, найменування ліків, дозування, спосіб і тривалість їх застосування.

   8.4 Спрощена процедура включає:
   a) за умови забезпечення ефективності спрощеної процедури, санкцію антидопінгової організації на використання забороненої речовини після отримання довідки, що містить всю потрібну інформацію. Довідка, що не містить всієї необхідної інформації, повертається заявнику;
   b) повідомлення антидопінговою організацією спортсмена а також, відповідно, міжнародної федерації, національної федерації та національної антидопінгової організації про отримання довідки, яка містить всю необхідну інформацію, Антидопінгова організація доводить це до відома ВАДА у випадках, що стосуються спортсменів міжнародного рівня;
   c) довідка, надана спортсменом в рамках спрощеної процедури, не розглядається ретроактивно за винятком таких випадків:
   — необхідності надання термінової медичної допомоги або лікування у випадку різкого погіршення стану здоров'я;
   — відсутності через виняткові обставини у заявника достатнього часу або можливості для подання заявки, а у КТВ — отримання заявки до проведення допінг-контролю.

   8.5.1 a) КТВ або КТВ ВАДА можуть будь-коли переглянути рішення, прийняте в рамках спрощеної процедури;
   b) якщо спортсмен звертається до КТВ ВАДА з проханням переглянути відмову у видачі дозволу на ТВ в рамках прискореної процедури, КТВ ВАДА може вимагати у спортсмена додаткову медичну інформацію, яку він вважатиме необхідною. Усі пов'язані з цим витрати покладаються на спортсмена.

   8.6 КТВ і КТВ ВАДА можуть будь-коли відмінити дію дозволу на ТВ у рамках спрощеної процедури. Про це негайно інформують спортсмена, його міжнародну федерацію та всі відповідні антидопінгові організації.

   8.7 Відміна дозволу на ТВ, виданого в рамках СП, набуває чинності одразу після повідомлення спортсмену про таке рішення. Проте спортсмен буде мати право звертатися за дозволом на ТВ відповідно до розділу 7.

   9.0 Інформаційний центр ВАДА

   9.1 Антидопінговим організаціям пропонується надавати в розпорядження ВАДА всі ухвалені ними рішення про дозволи на ТВ, а також будь-яку допоміжну інформацію, видану відповідно до розділу 7.

   9.2 Стосовно дозволів на ТВ, виданих в рамках СП, антидопінгові організації надають в розпорядження ВАДА всю необхідну медичну інформацію стосовно спортсменів міжнародного рівня відповідно до розділу 8.4.

   9.3 Інформаційний центр гарантує сувору конфіденційність усієї медичної інформації.

E-mail Сергія Орлова: orlov.sv@my.com
Веб-сайт: http://orlov.kharkov.ua
Тел.: +38 093 0555550